Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2017-09-19

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24-110 Puławy

NIP: 7160001822

Osoba kontaktowa:

Jarosław Włodarczyk

tel:

e-mail: Jaroslaw.Wlodarczyk@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z11/198613/aktualizacja1

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Tytuł zapytania

Treść zmian (aktualizacja):

Aktualizacja daty generowania ceny startowej
Index PP0 – średnia z notowań PP Domestic Raffia FD EU wg. ICIS z 23.06.2017 czyli: 1315 EUR/t

Treść zapytania:

Szanowni Państwo

GA Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., czołowy podmiot Grupy Azoty będącej jednym z największych w Europie koncernów chemicznych i nawozowych, podejmuje szereg działań prowadzących do zapewnienia swoim odbiorcom produktów najlepszej jakości. Opierając się o najwyższe standardy bezpieczeństwa i efektywności produkcji z poszanowaniem obowiązującego prawa i w sposób nieszkodliwy dla zdrowia i bezpieczny dla środowiska dostarczamy klientom produkt pozwalający konkurować na globalnym rynku.

Nasze produkty oferowane są w różnej formie i rodzaju opakowań. Jednym z nich są opakowania typu Big-bag 4-loops, których jesteśmy wiodącym konsumentem. Najwyższe wymagania w zakresie produktu chcemy implementować do obszaru opakowań, które są jego integralną częścią.

W dobie rynku klienta rośnie znaczenie dostawców GA ZAP. Dlatego też poprzez swoją działalność dążymy do najlepszego dostosowania poziomu i standardów świadczonych dla nas usług realizując tym samym cele Firmy i preferencje klienta. Naszą intencją jest stworzenie konstruktywnej atmosfery współpracy poprzez działania nastawione na redukcję kosztów zapasów, transportu, magazynowania, zamawiania, jakości. Czynniki te wpływają bezpośrednio na rentowność produkcji opakowań co w perspektywie czasu będzie maksymalizować korzyści dla obu stron.

Realizując własne projekty doskonalące łańcuch wartości oczekujemy od Dostawców nowych pomysłów i inicjatyw kreujących wartość dodaną i umacniających strategiczną i konkurencyjną pozycje Firmy. Przygotowując ofertę prosimy o przybliżenie realizowanych dotychczas przez Państwa inwestycji i wdrożeń oraz planów dotyczących nowych projektów i działań rozwojowych oraz opis Państwa firmy. W przypadku oferty wspólnej kilku firm oferta powinna zawierć szczegółowy podział ról i odpowiedzialności Taka informacja będzie bardzo pomocna przy podejmowaniu decyzji w zakresie wyboru dostawców opakowań BB na lata 2018-2019. Korzystając ze zdobytych doświadczeń chcemy zaproponować Państwu współpracę opartą o poniższe założenia:

Istotne elementy zaproszenia do złożenia oferty

1. Cel i przedmiot zaproszenia

Przedmiotem zaproszenia jest wybór dostawcy lub grupy dostawców z którymi zostanie podpisana umowa w celu realizacji dostaw opakowań typu big-bag 4-loops dla spółek GA ZAP

2. Poufność

Treść niniejszego zapytania oraz wszystkie dołączone do niego dokumenty są przeznaczone wyłącznie do jego adresatów. Informacje w niej zawarte są poufne i mogą podlegać prawnej ochronie. Jakiekolwiek użycie informacji zawartych w treści zapytania niezgodnie z jego przeznaczeniem, rozpowszechnianie lub ujawnienie w całości lub fragmentarycznie jest zabronione.

3. Udzielanie wyjaśnień i korespondencja.

Pytania do oferty oraz cała korespondencja odbywa się za pośrednictwem platformy Logintrade

4. Wymagania dotyczące realizacji dostaw

Realizacja dostaw

Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie indywidualnych zamówień składanych przez GA ZAP. Szacunkowe ilości poszczególnych produktów określone zostały w pozycjach zapytania. Dostawca zobowiązany jest do utrzymywania zapasu magazynowego w swoim magazynie na poziomie od 200 do 1000 szt. opakowań w zależności od asortymentu.

Sposób realizacji dostaw

Dostawy realizowane będą w terminach wskazanych na zamówieniach na koszt i ryzyko dostawcy. Jednocześnie informujemy, że asortyment wymieniony w pozycjach zapytania może nie zostać zakupiony lub zostać zakupiony częściowo, a podane ilości są orientacyjne.

Warunki płatności

- płatność za towar 60 dni od daty wystawienia faktury VAT;

- możliwość płatności w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury w zamian za skonto w wysokości 1,4 %. Skrócenie terminu płatności może być dokonane za pisemną zgodą Odbiorcy.

- płatność dokonywana w terminie 60 dni lub 14 dni ( z opcja skonta) po otrzymaniu faktury z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy ostatni dzień płatności wypada w inny dzień niż środa płatność staje się wymagalna najbliższą środę przypadającą przed terminem płatności (w przypadku terminu płatności 60 dni) lub w najbliższą środę przypadającą po terminem płatności (w przypadku terminu płatności 14 dni);

Warunki dotyczące cen i współpracy

- kontrakt na dostawy opakowań BB na 2 lata (2018-2019);

- łączny wolumen opakowań Big-Bag 4-loops ok. 126 000 szt./2 lata

- wstępne harmonogramy dostaw na 3 miesiące, szczegółowe harmonogramy dostaw z miesięcznym wyprzedzeniem;

- generowanie cen w oparciu o formułę cenową:

P = P0 + (WPP*((IndexPP1 – IndexPP0)/1000)*EUR NBP*x%)

gdzie:

P – cena opakowania

P0 – cena startowa ( dla każdej pozycji zapytania)

WPP – masa polipropylenu w danym rodzaju BB

IndexPP1 – średnia notowań PP Domestic Raffia FD EU wg. ICIS z ostatniego poniedziałku poprzedzającego nowy kwartał.

Index PP0 – średnia z notowań PP Domestic Raffia FD EU wg. ICIS z 23.06.2016 czyli: 1315 EUR/t

EUR NBP – średnia z kursów notowań EUR w NBP z tygodnia poprzedzającego ostatni poniedziałek poprzedzający nowy kwartał,

X%- współczynnik 0,5 dla wszystkich rodzajów opakowań

- wartości indeksów WPP dla poszczególnych rodzajów opakowań:

Pulrea 500 WPP – 1,30

Pulrea 1000 WPP – 1,70

Melamina 500 WPP – 1,40

Melamina 800 WPP – 1,72

Melamina 1000 WPP – 1,98

Melamina 1500 WPP – 2,43

Melamina 1500 Unilin WPP – 2,43

- cena opakowania P generowana raz na kwartał w ostatni poniedziałek poprzedzający nowy kwartał;

- podstawą obliczeń ceny opakowania P na poszczególne kwartały jest cena startowa P0;

Przykład:

Jeżeli:

P0 10 PLN/szt;

WPP 1,30 kg;

Index PP1 1400 EUR/t

Index PP0 1315 EUR/t

X% 0,5

NBP 4,2

To:

P= 10 + (0,55*((1400-1315)/1000)*4,2*50%

P= 10,23 PLN/szt.

- w przypadku zmiany wartości indexu PP1 o ponad 10 % w trakcie danego kwartału cena automatycznie ulega przeliczeniu;

- w przypadku zmiany wartości indexu EUR NBP o ponad 3,5 % w trakcie trwania
kwartału cena automatycznie ulega przeliczeniu

- ceny określone na warunkach DDP Puławy – wg. INCOTERMS 2010;

- cena powiększona o wartość podatku VAT, który będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu podpisania umowy;

- do wyliczeń stosowane zaokrąglenia do 4 (czterech) miejsc po przecinku, natomiast ostateczna cena P będzie zaokrąglona do 2 (dwóch) miejsc po przecinku;

UWAGA!!!

Oferent składając ofertę do zapytania przedstawia cenę P0 dla poszczególnych pozycji zapytania. Ostateczna cena P na I kwartał 2018 roku zostanie obliczona w najbliższy dzień roboczy po ostatnim poniedziałku poprzedzającym nowy kwartał, czyli w dniu 27.12.2017. Taka sama zasada będzie obowiązywała na kolejne kwartały roku 2018 i 2019.

5. Dane techniczne:

Zgodnie ze specyfikacjami stanowiącymi uwagi do pozycji zapytania

6. Negocjacje

Po dokonaniu oceny złożonych ofert GA Puławy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji wyłącznie z wybranymi Oferentami, którzy złożą najkorzystniejsze oferty i przedstawią wykaz zrealizowanych inwestycji i plan rozwojowy Firmy oraz . Drugi etap negocjacji zostanie przeprowadzony za pośrednictwem platformy zakupowej w formie aukcji. Podczas aukcji negocjacji podlega cena P0.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na etapie negocjacji bez podawania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Big-Bag Pulrea 500 35000 szt. OP-000062 Czytaj
2. Big-Bag Pulrea 1000 40000 szt. OP-000059 Czytaj
3. Big-Bag Melamina 500 5000 szt. OP-000052 Czytaj
4. Big-Bag Melamina 800 1000 szt. OP-000053 Czytaj
5. Big-Bag Melamina 1000 40000 szt. OP-000049 Czytaj
6. Big-Bag Melamina 1500 Unilin 3000 szt. OP-000047 Czytaj
7. Big-Bag Melamina 1500 2000 szt. OP-000051 Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:

W przypadku oświadczenia o nie zaleganiu z płatnościami należności publiczno-prawnych wymagany załącznik (potwierdzenie stanu rzeczywistego przez właściwą instytucje)

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:

Załączniki dostępne po zalogowaniu


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.