Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2017-09-07

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

NIP: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Osoba kontaktowa:

Anna Zarzycka

tel:

e-mail: anna.zarzycka@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z38/194982/aktualizacja1

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com
SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


Przedmiotem zamówienia jest remont dachów na budynkach B-48 i B-44a.

Należy przedłożyć oferty określające koszt oraz czas realizacji dachu dwuspadowego i koszt z terminem realizacji przy zachowaniu dachu łukowego.

Wariant A: dach dwuspadowy

Zakres prac remontowych opisany jest poniżej:


Budynek B-48 nr inwentarzowy 104-01009 Magazyn nr 14
Wykonanie projektu konstrukcyjno-wykonawczego konstrukcji projekt sztuk 1

Uzyskanie decyzji zgodnych z prawem, w tym pozwolenia na budowę w przypadku jego wymagalności

Demontaż dachu łukowego 780 m2

Montaż rynien Fi 150mm 120 mb

Montaż rur spustowych Fi 150mm 048 mb

Montaż foli dachowej 780 m2

Łacenie dachu 780 m2

Pokrycie dachu blachą trapezową malowaną 780 m2

Wykonanie obróbek blacharskich 028 m2

Odtworzenie instalacji odgromowej 1 komplet

Uzupełnienie ubytków w ścianach 92 m2

Montaż i demontaż rusztowania 2500 m2

Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki obecnego pokrycia dachowego na koszt Wykonawcy

Budynek B-44a nr inwentarzowy 104-000050 Magazyn nr 9

Wykonanie projektu konstrukcyjno-wykonawczego konstrukcji projektsztuk 1

Uzyskanie decyzji zgodnych z prawem, w tym pozwolenia na budowę w przypadku jego wymagalności

Demontaż dachu łukowego 780 m2

Montaż rynien Fi 150mm 120 mb

Montaż rur spustowych Fi 150mm 048 mb

Montaż foli dachowej 780 m2

Łacenie dachu 780 m2

Pokrycie dachu blachą trapezową malowaną 780 m2

Wykonanie obróbek blacharskich 028 m2

Odtworzenie instalacji odgromowej 1 komplet

Uzupełnienie ubytków w ścianach 92 m2

Montaż i demontaż rusztowania 2500 m2

Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki obecnego pokrycia dachowego na koszt Wykonawcy

Wariant B

Zakres prac remontowych opisany jest poniżej:

Budynek B-48 nr inwentarzowy 104-01009 Magazyn nr 14

Wykonanie projektu konstrukcyjno-wykonawczego konstrukcji projekt sztuk 1

Uzyskanie decyzji zgodnych z prawem, w tym zgłoszenia rozpoczęcia prac budowlanych

Demontaż dachu łukowego 780 m2

Montaż rynien Fi 150mm 120 mb

Montaż rur spustowych Fi 150mm 048 m

Montaż dachu łukowego z ociepleniem wełną mineralną 780 m2

Wykonanie obróbek blacharskich 028 m2

Odtworzenie instalacji odgromowej 1 komplet

Uzupełnienie ubytków w ścianach 92 m2

Montaż i demontaż rusztowania 2500 m2

Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki obecnego pokrycia dachowego na koszt Wykonawcy

Budynek B-44a nr inwentarzowy 104-000050 Magazyn nr 9

Wykonanie projektu konstrukcyjno-wykonawczego konstrukcji projekt sztuk 1

Uzyskanie decyzji zgodnych z prawem, w tym zgłoszenia rozpoczęcia prac budowlanych

Demontaż dachu łukowego 780 m2

Montaż rynien Fi 150mm 120 mb

Montaż rur spustowych Fi 150mm 048 m

Montaż dachu łukowego z ociepleniem wełną mineralną 780 m2

Wykonanie obróbek blacharskich 028 m2

Odtworzenie instalacji odgromowej 1 komplet

Uzupełnienie ubytków w ścianach 92 m2

Montaż i demontaż rusztowania 2500 m2

Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki obecnego pokrycia dachowego na koszt Wykonawcy

Wymagania dodatkowe wykonania remontu :


  • zastosowane materiały winny pochodzić od firm uznanych na rynku, posiadać wymagane prawem: atesty, certyfikaty i/lub deklaracje zgodności oraz gwarancje producenta, które będą stanowić załączniki do dokumentacji powykonawczej remontu .
  • Z uwagi na fakt, że prace remontowo-montażowe będą wykonywane na czynnym obiekcie, terminy ich realizacji wymagać będą uzgodnień z Użytkownikiem, oraz odpowiednich zezwoleń na ich wykonywanie.
  • Wszystkie prace remontowe objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie
    z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót montażowych.
  • Prace remontowe mają być prowadzone zgodnie z planem BiOZ zatwierdzonym przez inspektora nadzoru budowlanego i inspektora ds. BHP GA S.A.


Harmonogram zadania:

Oferent powinien przedstawić ramowy harmonogram prac projektowych, administracyjnych i budowlanych koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia.

Proponowane terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

11 październik 2017 r. do 30 listopad 2017 r.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres co najmniej
36 (trzydzieści sześć) miesięcy na zastosowane przy remoncie elementy konstrukcji drewnianej, 60 (sześćdziesiąt) miesięcy na blachę (pokrycie dachu) i 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy
na robociznę
licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego prac remontowych.Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Remont dachów 1 usługa - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:


Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...