Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2017-08-11

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

NIP: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Osoba kontaktowa:

Marzena Hutniczak

tel:

e-mail: marzena.hutniczak@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z67/194985

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com
SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Zgodnie z SIWZ 119/P/2017


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu Kotła TPG170 – br. AKPiA wg. zakresu załącznika 15/EPO/2017.


Zakres przedmiotu zamówienia:


1. Wykonanie remontu Kotła TPG170 nr 1 opalanego gazem ziemnym (metan) w zakresie części AKPiA. Zakres remontu obejmuje część AKPiA Kotła wg. załącznika 15/EPO/2017.2. Szczegółowy zakres zamówienia określono w załączniku nr 15/EPO/2017 do SIWZ – wersja elektroniczna dokumentów możliwa do pobrania po przesłaniu na adresbiuro.przetargow@grupaazoty.com Umowy o poufności wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do SIWZ.


Harmonogram zadania:


Przed realizacją zadania Wykonawca przedstawi Zlecającemu do uzgodnienia i akceptacji harmonogram realizacji zadania i płatności zgodnie z zapisami rozdział II niniejszej SIWZ.


Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:


Oczekiwany termin zakończenia realizacji zadania 06.10.2017r.


Warunki gwarancji


Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, w tym na materiały wolne od wad, poprawne wykonanie, niezawodną pracę urządzeń na okres określony w złożonej ofercie. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 24 (dwadzieścia czterymiesiące ) liczone od uruchomienia i odbioru prac przez Zamawiającego potwierdzone protokołem.


Wizja lokalna


Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami lokalnymi i lokalizacją terenu budowy, a w tym w szczególności: możliwościami dojazdu i transportu aparatu na teren budowy, możliwościami zapewnienia dostaw mediów na potrzeby prowadzenia robót objętych zakresem.


Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia nakładów wynikających z warunków lokalnych
i lokalizacji terenu budowy w swojej ofercie.


Brak zapoznania się Wykonawcy z warunkami lokalnymi i lokalizacją terenu budowy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedstawienia kompletnej oferty, a następnie z zobowiązań objętych przedmiotem umowy realizacji inwestycji.


Zgłoszeniaudziału w wizji lokalnej należy dokonać przez przesłanie wypełnionego Załącznika nr 8 do SIWZ do:


p. Marek Kolat – tel. kom. +48 785 780 830 ( w godz. 7:00-15:00 ) e-mail: marek.kolat@grupaazoty.com


( Kierownik Działu Dział Techniczno-Organizacyjny )


p. Krzysztof Szawica -tel. kom. +48 785 780 834 ( w godz. 7:00-15:00 ) e-mail:krzysztof.szawica@grupaazoty.com


( Specjalista Automatyk Dział Techniczno-Organizacyjny )Wykonawca pod rygorem nieważności jest zobowiązany dołączyć do oferty oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami lokalnymi i lokalizacją terenu budowy – Załącznik nr 9 do SIWZProdukty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Remont Kotła Parowego TPG170nr 1- Branża AKPiA w Centrum Energetyki 1 szt. - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:

Zgodnie z SIWZ 119/P/2017

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...