Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2017-07-20

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

NIP: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Osoba kontaktowa:

Krzysztof Macierzak

tel:

e-mail: krzysztof.macierzak@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z37/194983/aktualizacja1

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com
SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zmian (aktualizacja):


UWAGA !!!

Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia ofert upływa w dniu 04.08.2017 o godz. 10:00. Oferta musi wpłynąć do Biura Przetargów przed upływem tego terminu

Ponadto informujemy iż zmianie uległy następujące zapisy SIWZ:

Zdolność finansowa i ekonomiczna – (str.6 SIWZ)

Wykonawca jest zobowiązany wykazać średnioroczny obrót z ostatnich 2 lat – minimum 6.000.000,- PLN (sześć milionów złotych)


Doświadczenie techniczne – (str.6 i 7 SIWZ)

Oferent musi wykazać się wykonaniem w ostatnich 5 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednego zadania o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia o wartości nie niższej niż 750 000,00 PLN (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.

tym samym zmienia się wymagana kwota referencji branych do oceny punktowej według wskaźnika R (str.13 i 14 SIWZ)

Oferent otrzyma za przedstawione i udokumentowane referencje związane z przedmiotem zamówienia następującą ilość punktów:
• za każdą referencje o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia:
- o wartości poniżej 750 000,- PLN netto : 0 pkt
- o wartości równej lub wyższej od 750 000,- PLN : 1 pkt


Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.

Treść zapytania:

Wszystkie warunki zgodnie z załączoną dokumentacją SIWZ nr 86/P/2017

 

Przedmiotem zamówienia jest:


Modernizacja i dostosowanie do wymagań aktualnych przepisów instalacji oświetleniowych na wydziale Cykloheksanonu obejmująca obiekty: K-1, K-2/4, K7, K-12, K-12a, K-16, K-34, K-35, K-57 i K70 obiekt pompowni oraz K-70 chłodnia wentylatorowa.


Zakres przedmiotu zamówienia:


Opracowanie dokumentacji wykonawczej dla potrzeb realizacji zamierzenia inwestycyjnego w zakresie umożliwiającym prawidłową realizacje zadania, zgodniezobowiązującymi przepisami ( w zakresie formy i wymaganego stopnia uszczegółowienia) na podstawie przekazanego przez zamawiającegoProjektu Koncepcyjnego stanowiącego załącznikniniejszej SIWZ (forma elektroniczna).


 1. Sporządzenie prawidłowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego.


 2. Realizacja dostaw elementów instalacji oraz wykonanie robót montażowych zgodnie z zatwierdzoną przez zamawiającego dokumentacją projektową, jak również:

  - Zapewnienie funkcji Kierownika Budowy i Kierowników Robót.

  - Opracowanie Projektu Organizacji Robót.

  - Opracowanie Planu BIOZ.

  - Opracowanie Projektu Organizacji Robót.

  - Szkolenia BHP pracowników przeprowadzone zgodnie z wymogami Zamawiającego

  - Koszty przepustek stałych.

  - Ograniczenia czasowe związane z wymogiem uzyskiwania zezwoleń na wykonanie robót dla

  każdej 8-godzinnej zmiany.

  - Zabezpieczenie magazynu do składowania dostaw urządzeń i materiałów.

  - Opłaty za media używane do realizacji zadania na podstawie odczytów z podliczników oraz cen określonych

  w taryfikatorach.

  - Likwidacja zaplecza i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

  - Utylizacja demontowanych części instalacji i odpadów budowlanych

 3. Przygotowanie dokumentacji odbiorowej


 4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej EX

 • Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

 • Wykonanie dokumentacji wykonawczej do 30.09.2017.

  Zakończenie prac montażowych i dokumentacji powykonawczej do 30.11.2018.


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Całkowita cena wykonania przedmiotu zamówienia 1 usługa - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

 1. ściśle według wymogów określonych w SIWZ 86/P/2017

Kryteria oceny oferty

 1. Cena - 70%
 2. Gwarancja - 10%
 3. Referencje - 20%

Dodatkowe warunki formalne:


Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...