Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2017-07-17

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

NIP: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Osoba kontaktowa:

Anna Zarzycka

tel:

e-mail: anna.zarzycka@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z32/194982/aktualizacja2

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com
SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest produkcja profesjonalnych filmów szkoleniowych dot. bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP):

- dla gości Zakładu(1 film - ok.7min),

- dla podwykonawców ( 1 film - ok. 20min)

- dla pracowników firmy Grupa Azoty S.A. (2 filmy— 15 min),

na podstawie dostarczonych scenariuszy.


Zakres usługi obejmuje:

Organizację planu filmowego (lokalizacji, oświetlenie, dźwięk i aktorów , charakteryzacja, make-up).

Realizację zdjęć filmowych.

Montaż video i post produkcję.

Oprawę muzyczną i lektorską.

Przekazanie pełnych praw autorskich do filmów wraz z prawem do ich modyfikacji

Przekazanie „fizyczne” pracy w postaci pliku .mp4,

Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

  • Film 1,2 - 3 miesiące po wyłonieniu wykonawcy
  • Film 3,2 - 6 miesięcy po wyłonieniu wykonawcy

Oferowane ceny netto należy określić w PLN.

Dostawca zobowiązany jest do podania cen jednostkowych (PLN/szt.).

W załączonym pliku znajduje się konspekt dla osób czasowo przebywających na terenie ZAT.


Przy wyborze oferty Zamawiający będzie siękierował następującymi kryteriami:

1) Kryteria formalne

2) Kryteria merytoryczne.

Kryteria formalne

- zrealizowanie bezpośrednio przez Oferenta w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - co najmniej 3 dostaw o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia o wartości nie niższej niż 10.000 PLN (dziesięć tysięcy złotych) netto każda.

W związku z powyższym Wykonawca przedstawi udokumentowane referencje.

Niespełnienie powyższego warunku i kryteriów formalnych spowoduje odrzucenie oferty

Kryteria merytoryczne:


  • Cena (C) – 60%
  • Doświadczenie w podobnych projektach (D) - 20%
  • Gwarantowana jakość filmu (na podstawie dostarczonych wcześniejszych produkcji) - (J) – 20 %

    W związku z powyższym oferent udostępni co najmniej jeden film „referencyjny” którego jakość będzie odzwierciedlała gwarantowaną jakość oferowanych w ramach przetargu filmów.

Pomocniczym kryterium wyboru Dostawcy będzie Oświadczenieo zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę.

Preferowani będą Dostawcy którzy zatrudniają pracowników na zasadzie umowy o pracę jako pracodawcy przestrzegają klauzul społecznych w zakresie zatrudniania pracowników.

Pytania i odpowiedzi od oferentów:

„czy scenariusz do wszystkich filmów zostanie przez Państwa przygotowany po wyłonieniu wykonawcy?”

Informuje, że kolejne scenariusze będą opracowywane sukcesywnie we współpracy z oferentem.

Należy założyć że treść tych filmów (udział zdjęć z powietrza, udział grafiki filmowej itp.) będzie podobny jak dla scenariusza załączonego.


Oferty zakwalifikowane do następnego etapu zostaną zaproszeni do licytacji na Platformie Cyfrowej.


Oferty prosimy przesyłać na mail: Andrzej.grobecki@grupaazoty.com oraz na platformę zakupową.

Dane kontaktowe do uzyskania informacji:

· w sprawach proceduralnych i formalnych:

Grupa Azoty S.A. 33-101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8:

Biuro Przetargów tel. +48 14 637 33 11 lub +48 14 637 34 99, fax. +48 14 637 20 99,

e-mail:biuro.przetargow@grupaazoty.com)

· w sprawach technicznych i merytorycznych:

Grobecki Andrzej tel.+48 14 637 40 81

e-mail: andrzej.grobecki@grupaazoty.com

Krzysztof Kowalski tel.+48 14 637 35 53

e-mail:krzysztof .kowalski@grupaazoty.com

  • w sprawach dotyczących aukcji elektronicznej i technicznych związanych z Platformą Zakupową
  • Dział Helpdesk Kontakt: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.netProdukty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Film szkoleniowy dot. bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)dla gości Zakładu (1 film - ok. 7 min) 1 szt. - Czytaj
2. film szkoleniowy dot. bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)dla podwykonawców ( 1 film - ok. 20 min) 1 szt. - Czytaj
3. Film szkoleniowy dot. bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) dla pracowników firmy Grupa Azoty S.A. (2 filmy — 15 min) 2 szt. - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:


Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...