Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2017-07-17

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

NIP: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Osoba kontaktowa:

Marzena Hutniczak

tel:

e-mail: marzena.hutniczak@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z63/194985

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com
SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Zgodnie z SIWZ 106/P/2017


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa palnika pochodni do spalania amoniaku gazowego, którego źródłem jest przepływ ciągły gazów z dławików pomp cyrkulacyjnych w ilości ok. 80 – 500 Nm3/h
( warunki normalne) oraz okresowy, awaryjny zrzut czynnika z istniejącego parku zbiorników magazynowych, stokażu amoniaku ciekłego tj. przepływ okresowy do 7000 Nm3/h gazu.
Lokalizacja nowego palnika w Wydziale Amoniaku Jednostka Biznesowa Nawozy w miejscu pochodni nieczynnej z wykorzystaniem po renowacji części istniejącego wyposażenia tj. rurociągu przesyłowego DN350 i stalowej konstrukcji nieczynnej pochodni.


Zakres przedmiotu zamówienia


Dostawa i montaż kompletu urządzeń do spalania wydmuchów w pochodni typu otwartego z palnikiem dwuprzepływowym gazu ziemnego. Proponowana moc palnika gazu ziemnego Q=20/300 [KW]. Uwaga: palnik średniociśnieniowy z kompletną automatyką i sterowaniem. Pochodnia z zabezpieczeniem przed zgaśnięciem płomienia. Wykonawca dostarczy takie rozwiązania, które będą zgodne z najlepszą dostępną techniką i z celem zamierzenia inwestycyjnego.Wykonawca określi sprawność spalania (wielkość emisji, skład strumienia po spaleniu- kierowanego do atmosfery, poda techniczny opis rozwiązania, określi rodzaj, ilość , parametry i zużycie niezbędnych czynników.Strumień gazów do pochodni

Skład gazów kierowanych do pochodni ( normalne warunki)


Amoniak-8,75% vol


Wodór- 58,47% vol


Metan- 10,10% vol


Azot- 19,74% vol


Argon- 3,93%


(skrajne warunki)


Amoniak 100%volKonstrukcja

Dostarczony przez dostawcę palnik zabudowany zostanie na istniejącej konstrukcji stalowej i istniejącym kominie ( DN350) Po zabudowaniu palnika całkowita wysokość konstrukcji ma wynosić ok. 48 m. Dostawca palnika zapewni nadzór nad jego montażem oraz szkoleniem personelu Zamawiającego.

Zakres dostawy.

Przewiduje się że w skład kompletu urządzeń do pochodni (Package unit) wejdą:


 • palnik(i) zapłonowy(e) z automatycznym (i ręcznym) zapłonem,

 • palnik(i) pilotowy(e),

 • kompletny układ zapłonowy – elektroniczny lub generator frontu płomienia

 • automatyczna kontrola temperatury spalania,

 • czujnik płomienia ,

 • system zapobiegający cofaniu się płomienia,

 • przepływomierz gazów wydmuchowych do spalania,

 • przepływomierz gazu ziemnego - pomiar rozliczeniowy (bilansowy),

 • układ sterujący urządzeniami pochodni, (automatyczny układ nie wymagający ingerencji obsługi), wyposażony w port komunikacji cyfrowej w celu przesłania istotnych parametrów pracy pochodni po protokole Modbus RTU do nadrzędnego systemu sterowania DCS

 • Wyłożenie ceramiczne zakończenia pochodni - jeżeli jest wymagane,

 • przeciwdetonacyjny przerywacz płomienia dwustronnego działania DN350,

 • punkt poboru próbek gazu wydmuchowego,

 • punkt poboru próbek gazów spalania,

 • pozostałe urządzenia i elementy zgodne z wiedzą i doświadczeniem Dostawcy.


Zawartość oferty

Oferta powinna być opracowana przez dostawcę w języku polskim lub angielskim
i powinna być zgodna ze szczegółowym zakresem określonym w załączonej dokumentacji „Zapytanie ofertowe komplet urządzeń pochodni” Nr. dok. 2256-0000-T80-051-000 załącznik nr. 11 do niniejszego SIWZ

Harmonogram zadania (oczekiwany):

Przekazanie dokumentacji technicznej do zatwierdzenia przez Zamawiającego i dalszych prac projektowych związanych z zabudową palnika w istniejącej konstrukcji stalowej pochodni
( niezbędna współpraca z jednostką projektową Zamawiającego) – 1 miesiąc od otrzymania zlecenia lub podpisanej umowy.

Dostawa palnika wraz z kompletnym wyposażeniem do 3 miesięcy od otrzymanego zlecenia.

Uruchomienie i odbiór końcowy koniec br. roku

Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

Oczekiwany termin dostawy palnika do 3 miesięcy od otrzymania zlecenia - 30.11.2017

Warunki gwarancji


Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 36 (trzydzieści sześć ) miesięcy,licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego tz. uruchomienia palnika i przekazania do eksploatacji stałej, a w przypadku nie przekazania do eksploatacji stałej z winy Zamawiającego – 4 miesiące od bezusterkowego odbioru.


Oferent potwierdzi gwarancje techniczne dla dostarczonego palnika wyszczególnione w dok. 2256-0000-T80-001-0000 pkt11Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Dostawa i montaż kompletu urządzeń do spalania wydmuchów z zaworu bezpieczeństwa na stokażu amoniaku. 1 szt. - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:

Zgodnie z SIWZ 106/P/2017

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...