Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2017-07-14

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

NIP: 7490005094

Osoba kontaktowa:

Beata Szalkowska

tel:

e-mail: Beata.Szalkowska@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z15/199062

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com
SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

ZAPYTANIE O WARUNKI HANDLOWE

Szanowni Państwo

Grupa Azoty ZAK S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na zakup niżej wymienionego przedmiotu zamówienia i zaprasza do składania ofert.

Opis przedmiotu zamówienia:

Lista produktów

Dodatkowe informacje

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 700 –1500: Pan/ Pani* Beata Szalkowska.– kontakt: tel. 077 481 35 15 fax: 77 481 35 43.

Termin realizacji zamówienia: najkrótszy możliwy.

Zawartość oferty

W ofercie należy określić:

 • cenę netto w PLN lub innej walucie, zakres który obejmuje cena, jednostkę miary (sztuka, komplet, masa),

 • warunki płatności,

 • termin dostawy,

 • warunki dostawy,

 • warunki gwarancji,

 • sposób zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez oferenta*/**.

  Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

  Do oferty należy załączyć: (należy określić co, np. specyfikację techniczną urządzenia itp.)

  Składanie ofert

  Ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu o warunki handlowe, prosimy przesłać elektronicznie na adres: beata.szalkowska@grupaazoty.com lub faksem na nr: 77 481 35 43do dnia 18.07.2017r.

  Kryteria oceny ofert

  Oferta będzie oceniana w oparciu o następujące kryteria:

  • cena, za powyżej wymieniony przedmiot zapytania albo całkowitą wartość zamówienia,

  • inne adekwatne do przedmiotu zamówienia, na przykład:

 • proponowane rozwiązanie techniczne/ technologia wykonania zadania*,

 • warunki gwarancji/ serwisu*,

 • termin wykonania zamówienia*,

 • jakość wyrobu*.

  Uwaga!

  W przypadku ofert w EURO lub innej walucie obcej na potrzeby badania ofert przyjmuje się, iż podstawę przeliczenia wartości oferty zawierającej cenę w walucie innej niż złoty, stanowi średni kurs złotego w stosunku do tej waluty, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski, w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym wyznaczony termin składania ofert. Przyjęty kurs walutowy ma zastosowanie do przeliczania wartości każdej kolejnej rewizji oferty pierwotnej.

  Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny.

  Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

  Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, 47-220, ulica
  Mostowa 30 A, oświadcza, iż przetwarza dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
  o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 201
  6 r., poz. 922), zebrane w celu wyboru dostawców wyrobów i usług jako ich Administrator.

  Dane mogą być powierzane do przetwarzania firmom doradczym, audytorskim oraz kancelariom prawnym na podstawie zawartych pomiędzy Grupę Azoty ZAK S.A. a powyższymi podmiotami umów. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może warunkować udział w niniejszym postępowaniu.

  Pozdrawiam


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. SMARTPAK DQ3 LT 1 szt. - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:


Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:

Załączniki dostępne po zalogowaniu


Waluta: PLN

Uwaga! Kupiec zażądał potwierdzenia udziału w postępowaniu do 2017-07-14 12:00:00

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...